Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EM Food&Pharma Production Sp.z o.o.

ul. Laskowska 82

62-051 Wiry

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

·      Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………….

·      Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

·      Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w wersji papierowej)

Data……………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.